Zákon, který se týká úklidu veřejného prostranství

V polovině roku 2017 nastala zásadní změna v některých zákonech, které mají zajistit

Zákon 251/2016 o některých přestupcích

§5, odst. 1, písmeno f)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,

Zákon 251/2016 o některých přestupcích
§5, odst. 2, písmeno b)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,

Obecně závazná vyhláška Města Kolín 1/2014,
článek 2., odstavec 1) a 2)

1) Vlastníci zeleně na území města jsou povinni udržovat trávníky formou pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně 2x ročně. Přičemž:

a)      první seč musí být provedena nejpozději do 8. června,

b)      druhá a případně další seč v závislosti na vegetačních podmínkách, nejpozději však do 15. Září příslušného roku.

2) Vlastníci zeleně na území města jsou povinní zajistit odvoz posečené trávy nejpozději do tří dnů od provedení seče.

Zákon 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,
§ 3 odst. 1 písm. a)

Podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, je základní povinností fyzické nebo právnické osoby, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a vlastníka pozemku nebo objektu nebo osoby, která je užívá z jiného právního důvodu zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Porušení tohoto ustanovení zákona o rostlinolékařské péči, týkajícího se šíření plevelů, projednávají podle § 73 odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči ve svých obvodech obecní úřady obcí s rozšířenou působností a zároveň ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty. Kromě výzvy k odstranění nedostatků jsou rovněž oprávněny ukládat pokuty. Uložení pokuty není zákonem přímo vázáno na předchozí uložení povinnosti odstranit nedostatky, přesto se v praxi zřejmě bude takto postupovat.